Friday, April 19, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

За нас

     Адвокатско съдружие „БОНЕВ, ТОДОРОВА, ИЛЧЕВА & АНГЕЛОВИ” датира началото на работата си към месец декември 2003 г., когато адвокат Мария Илчева и адвокат Димитър Ангелов стартират съвместната си адвокатска дейност. Двамата адвокати насочват работата на кантората си в различни области – търговско (корпоративно) право, семейно и наследствено, вещно право, наказателно и административно-наказателното право, трудовото и осигурително право, консултации и сделки с недвижими имоти и свързаните с тях права.
      Водени от добрия опит и създадените практики по различни по предмет дела адвокатите ориенират допълнително дейността си и към консултации и сделки с недвижими имоти и свързаните с тях права.

     През 2008 г. към кантората се присъединява адвокат Теофана Ахрянова, а през 2010 г. в екипа влиза и адвокат Петър Ангелов.

     В логиката на своето развитие обединилите се адвокати учредяват на основание чл. 52 от Закона за адвокатурата АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „АНГЕЛОВ, ИЛЧЕВА, БОНЕВ & АХРЯНОВА”, регистрирано с Решение на САК Пловдив от 14.04.2011г. и вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията с номер 176064234 с представляващ адвокат Димитър Николов Ангелов.
     От началото на 2013г. към екипа се присъединява адвокат Пламен Бонев, който практикува профилирано в областта на наказателното право и процес. Неговото присъствие в екипа акцентира в оказването на услуги, както следва: оказване на квалифицирана правна помощ при задържане на лица от органите на МВР и прокуратурата; оказване на квалифицирана правна помощ по обвинения в различни престъпления пред съдебните органи на РБ; оказване на квалифицирана правна помощ на лица, пострадали от престъпление; оказване на квалифицирана правна помощ по дела за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, мерки за неотклонение, дела за реабилитация и принудителни медицински мерки .    

     Понастоящем АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „БОНЕВ, ТОДОРОВА, ИЛЧЕВА & АНГЕЛОВИ” обслужва над 150 клиента – фирми и физически лица – местни и чуждестранни. Кантората осъществява юридическа помощ и консултации в областта на гражданското, търговското и административното право, наказателно право, вещно право, облигационно право, семейно и наследствено право, трудово и осигурително право, както и процесуално представителство по граждански, наказателни, административни, трудови и бракоразводни дела.


     В последните две години кантората ориентира дейността си към нови области на правото - авторското право и сродните му права, обществените поръчки, конкурентното право и публично-частните партньорства.

     Необходимостта от адекватно счетоводно обслужване на клиентите ни доведе до съвместната работа на адвокатското съдружие с екипа на счетоводна кантора „V.A.T” Ltd – за едно цялостно и функционално съдействие на физическите и юридическите лица. 
      През целия период на съществуването си кантората е отделяла нужното внимание на обучението на стажанти – завършващи студенти по право.
      Добрите практики в адвокатската професия установяват като най-уместен за съвместно сътрудничество се явява вариантът за правно обслужване на корпоративни клиенти на т.нар. месечен абонамент. Идеята е взаимствана от столетния опит в тази насока на адвокатските кантори и фирми по света. Тази форма на сътрудничество позволява добро познаване на текущите дела на клиентите ни и представлява гаранция за своевременно и гъвкаво реагиране при по-ускорени срокове за работа.
       Извън въпроса за адвокатската работа в тесен смисъл, адвокатите от съдружието полагат изрично старание да създават приятелски отношения и взаимен уют у клиентите и партньорите си.

      За нас е важно ведно с добре свършената работа да запазим човешкия си облик и отношение.

 

В логиката на своето развитие обединилите се адвокати учредяват на основание чл. 52 от Закона за адвокатурата АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ „АНГЕЛОВ, ИЛЧЕВА, СВИЛЕНОВ & АХРЯНОВА”, регистрирано с Решение на САК Пловдив от 14.04.2011г. и вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията с номер 176064234 с представляващ адвокат Димитър Николов Ангелов.

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела