Friday, April 19, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Нашият екип

Адв. Петър Ангелов

IMG_5431-1Адвокат Петър Ангелов е завършил Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2007 г. с придобита образователна степен „Магистър по право”.

През 2009 г. придобива юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието, а след това успешно полага изпит за адвокати. Член е на Адвокатска колегия – гр.Пловдив от 2010 г.

През 2010 г. се присъединява към адвокатска кантора „Ангелов и Илчева”, а към настоящия момент е съдружник в Адвокатско съдружие „Бонев, Тодорова, Илчева и Ангелови”.

Интересите на адвокат Петър Ангелов са в областта на стартъп право, IT право, инвестиции, търговско, облигационно и авторското право; български и междунарони търговски марки, марки на Общността.

Адвокат Ангелов съдейства на български и чуждестранни IT компании с правни съвети и помощ, свързани с изготвянето на IT договори, съдействие при рундове на дялово финансиране, вестинг и други.

Работи в сферата на Юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.


Владее английски език – писмено и говоримо.

Владее английски език – писмено и говоримо.

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела