Thursday, June 20, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Услуги

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ  „БОНЕВ, ТОДОРОВА, ИЛЧЕВА И АНГЕЛОВИ”
ОСЪЩЕСТВЯВА ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОЕТО ВКЛЮЧВА:
 • писмени и устни юридически консултации
 • техническо представителство /съдебен адрес/
 • присъствие и представителство по време на делови срещи,
 • изготвяне на всякакъв вид книжа и документи – декларации, заявления,  молби, справки, насочени до всички администартивни и правораздавателни (съд, следствие, прокуратура) органи
 • консултация по процедури по обществени поръчки
 • изготвяне на жалби, сигнали, възражения и предложения
 • процесуално представителство по дела пред съд без предварително заплащане на възнаграждение
 • представителство пред КЗК
 • регистрация на фирми, промени по партиди и всякакъв вид представителство пред Агенция по вписвания и Търговски регистър
 • изготвяне на договори и анекси, както и съдействие за тяхното сключване, сделки с движимо имущество
 • събиране на вземания и представителство пред съдебен изпълнител
 • набавяне и изготвяне на документи и нотариални актове при сделки с недвижими имоти
 • пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица
 • оказване на квалифицирана правна помощ при задържане на лица от органите на МВР и прокуратурата;
 • оказване на квалифицирана правна помощ по обвинения в различни престъпления пред съдебните органи на РБ;
 • оказване на квалифицирана правна помощ на лица, пострадали от престъпление;
 • оказване на квалифицирана правна помощ по дела за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, мерки за неотклонение, дела за реабилитация и принудителни медицински мерки.
 • изготвяне на молби, искания, жалби, заявления за административни услуги, извършвани в общинската администрация, включително за издаване на документи /удостоверения за реституционни претенции, за отписване от актовите книги за общинска собственост, молби-декларации по обстоятелствена проверка, копия от актове за собственост и строителни документи, проверки по актовите книги за общинска собственост, даване на съгласие за заличаване на ипотеки, вписани в полза на общината и други/;
 • изготвяне и подаване на заявления по Закона за достъп до обществена информация, обжалване на откази;
 • изготвяне н инвестиционни намерения относно общински имоти, проследяване на преписки, съдействия за представяне и получаване на документи, представителство пред комисии на Общинския съвет във връзка с инвестиционни намерения;
 • прекратяване на съсобственост с държавата и общината, изкупуване на общинска земя от собственика на право на строеж.
 • консултации във връзка с извършени сделки с общински имоти.
 • подготовка и съдействие при сключване на предварителни договори по чл. 15 ал. 3 от Закона за устройство на територията, с общината, за изменение на границите на съседни урегулирани имоти.
 • подготовка на документи и искания пред общината за надстрояване и пристрояване на сграда, построена в общински имот.
 • подготовка на документи и участие в търгове и конкурси за продажба или отдаване под наем на общински и държавни имоти.
 • подготовка на документи и участие в концесионни процедури, включително с изготвяне на правни анализи.
 • проучване на градоустройствен и вещноправен статут на имоти, включително за сделки между физически и юридически лица.
 • отчуждителни процедури – изготвяне на предложения за изменение на ПУП – ПРЗ при незапочване на процедурата по отчуждаване в определените по ЗУТ срокове, обжалване на актове, свързани с отчуждителните процедури.
 • спорове за собственост с общината и държавата.
 • подготовка на документи за участие в обществени поръчки.
 • обжалване на актове на общината.

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела