Thursday, June 20, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Полезни връзки


Кои сме ние?
Адвокатско съдружие "Бонев, Тодорова, Илчева & Ангелови"

адвокат Димитър Удо Ангелов

адвокат Мария Илчева

адвокат Теофана Тодорова

адвокат Елена Гунчева

адвокат Петър Ангелов

адвокат Пламен Бонев

адвокат Марияна Ангелова - Начева

нашият адрес е: град Пловдив 4000, ул. Княз Богориди № 5 ет. 2

телефонът ни за връзка е: 032 587 550

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

нашият сайт: www.aisalawyers.com

Какво правим ние?

Aдвокатско съдружие "Бонев, Тодорова, Илчева & Ангелови"

предоставя адвокатски услуги на своите клиенти.

Съдружието като обединение на адвокати, а и самите адвокати - всеки един самостоятелно, поради естеството на работата си, са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.
Защо е така?
Нашата дейност е строго законово регламентирана. Разрешаването на проблемите на лицата, които представляваме, и оказването на правно съдействие изискват постоянно и почти непрекъснато общуване с различни институции - съд, прокуратура, следствие, полиция, общини, министерства, агенции, всякакви административни органи. По силата на съответните материалноправни и процесуални закони при изпълнение на доверената ни работа ние сме длъжни да обработваме личните данни на нашите доверители.
Спецификата на работата ни повелява да работим в условията на оперативна дискреция.

Какво означава това? Адвокатът сам определя подхода към работата си, сам решава в кои случаи, пред кого и в какъв обем да използва личните данни на своите доверители.

Какви категории лични данни събират адвокатите и за какви цели се обработват?

 • Личните имена, обществен псевдоним;
 • Единен граждански номер (ЕГН)
 • Номер на личен документ
 • Адрес - постоянен и настоящ
 • Банкова сметка
 • Телефон
 • Електронна поща

Това е обемът лични данни, които всеки адвокат получава от своя клиент в изпълнение на своите професионални задължения, съобразно изискванията на съответния закон.

Обработва ли адвокатът чувствителни данни?
В масовия случай - не. В работата по определен род дела, касаещи въпроси относно дееспособността, произхода, осиновяването, обезщетения от увреждания, престъпления срещу личността, медицински казуси и други събирането и използването на такава информация е необходимо и задължително с оглед предмета на предоставяната правна защита и съдействие.

Какви са категориите получатели на лични данни извън адвокатите и адвокатското съдружие?

 • Държавни органи - органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствие), частни съдебни изпълнители, органи на изпълнителната власт (полиция, комисии, агенции, министврства и др.), президент, омбудсман.
 • Общински органи - всякакви общински служби, звена и отдели.
 • Частни (физически и юридически) лица - банки, застрахователни дружества, ответници по дела.

Дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС? - с оглед работата на адвокатите и съдебната юрисдикция - в редки случаи, по-скоро като изключение.

В какъв срок съхраняваме предоставените ни лични данни?

Срокът за съхранение е диференциран по следния начин:

 • Данни, предоставени по текущо правно съдействие (правни консултации, изготвяне и обмен на кореспонденция, справки и др.) - до шест месеца;
 • Данни по дела - срок от 3 години от приключване на делото.
 • Данни по сделки с недвижими имоти - 5 години.

Какви конкретни права сме осигурили на субектите на данните?

Нашите клиенти/доверители имат осигурени следните права:

 • право на достъп, коригиране и/или изтриване на техните лични данни,
 • право да наложат ограничаване на обработването,
 • право да подадат възражение срещу обработването,
 • право на преносимост на данните и сме осигурили напълно олекотен и деформализиран ред за упражняването на всички тези права - посредством, писмено изявление - на хартиен носител и ли чрез електронна поща;
 • право да подадат жалба до КЗЛД или до съда;

Какво е основанието за предоставяне на личните данни?

Предоставянето на лични данни от страна на клиента към адвоката е задължително на основание на съответната процесуална или материална законова норма. /Например: чл. 127 ал. 1 от ГПК вменява задължението на ищеца по гражданско дело да посочи в исковата молба своите име и адрес, единен граждански номер, подпис/.

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела