Friday, May 24, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Usefull links

There are no translations available.


Кои сме ние?
Адвокатско съдружие "Бонев, Тодорова, Илчева & Ангелови"

адвокат Димитър Удо Ангелов

адвокат Мария Илчева

адвокат Теофана Тодорова

адвокат Елена Гунчева

адвокат Петър Ангелов

адвокат Пламен Бонев

адвокат Марияна Ангелова - Начева

нашият адрес е: град Пловдив 4000, ул. Княз Богориди № 5 ет. 2

телефонът ни за връзка е: 032 587 550

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

нашият сайт: www.aisalawyers.com

Какво правим ние?

Aдвокатско съдружие "Бонев, Тодорова, Илчева & Ангелови"

предоставя адвокатски услуги на своите клиенти.

Съдружието като обединение на адвокати, а и самите адвокати - всеки един самостоятелно, поради естеството на работата си, са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.
Защо е така?
Нашата дейност е строго законово регламентирана. Разрешаването на проблемите на лицата, които представляваме, и оказването на правно съдействие изискват постоянно и почти непрекъснато общуване с различни институции - съд, прокуратура, следствие, полиция, общини, министерства, агенции, всякакви административни органи. По силата на съответните материалноправни и процесуални закони при изпълнение на доверената ни работа ние сме длъжни да обработваме личните данни на нашите доверители.
Спецификата на работата ни повелява да работим в условията на оперативна дискреция.

Какво означава това? Адвокатът сам определя подхода към работата си, сам решава в кои случаи, пред кого и в какъв обем да използва личните данни на своите доверители.

Какви категории лични данни събират адвокатите и за какви цели се обработват?

 • Личните имена, обществен псевдоним;
 • Единен граждански номер (ЕГН)
 • Номер на личен документ
 • Адрес - постоянен и настоящ
 • Банкова сметка
 • Телефон
 • Електронна поща

Това е обемът лични данни, които всеки адвокат получава от своя клиент в изпълнение на своите професионални задължения, съобразно изискванията на съответния закон.

Обработва ли адвокатът чувствителни данни?
В масовия случай - не. В работата по определен род дела, касаещи въпроси относно дееспособността, произхода, осиновяването, обезщетения от увреждания, престъпления срещу личността, медицински казуси и други събирането и използването на такава информация е необходимо и задължително с оглед предмета на предоставяната правна защита и съдействие.

Какви са категориите получатели на лични данни извън адвокатите и адвокатското съдружие?

 • Държавни органи - органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствие), частни съдебни изпълнители, органи на изпълнителната власт (полиция, комисии, агенции, министврства и др.), президент, омбудсман.
 • Общински органи - всякакви общински служби, звена и отдели.
 • Частни (физически и юридически) лица - банки, застрахователни дружества, ответници по дела.

Дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС? - с оглед работата на адвокатите и съдебната юрисдикция - в редки случаи, по-скоро като изключение.

В какъв срок съхраняваме предоставените ни лични данни?

Срокът за съхранение е диференциран по следния начин:

 • Данни, предоставени по текущо правно съдействие (правни консултации, изготвяне и обмен на кореспонденция, справки и др.) - до шест месеца;
 • Данни по дела - срок от 3 години от приключване на делото.
 • Данни по сделки с недвижими имоти - 5 години.

Какви конкретни права сме осигурили на субектите на данните?

Нашите клиенти/доверители имат осигурени следните права:

 • право на достъп, коригиране и/или изтриване на техните лични данни,
 • право да наложат ограничаване на обработването,
 • право да подадат възражение срещу обработването,
 • право на преносимост на данните и сме осигурили напълно олекотен и деформализиран ред за упражняването на всички тези права - посредством, писмено изявление - на хартиен носител и ли чрез електронна поща;
 • право да подадат жалба до КЗЛД или до съда;

Какво е основанието за предоставяне на личните данни?

Предоставянето на лични данни от страна на клиента към адвоката е задължително на основание на съответната процесуална или материална законова норма. /Например: чл. 127 ал. 1 от ГПК вменява задължението на ищеца по гражданско дело да посочи в исковата молба своите име и адрес, единен граждански номер, подпис/.

Public procurement

 • Preparation of opinions on notices
 • Preparation of documents for participation
 • Representation in the tender opening
 • Appeal to the CPC's decision to contractor
 • Appeals and litigation before the Supreme Court
 • Unfair competition
 • Mergers and acquisitions
 • Due dilligence
 • Cartel and Monopoly cases

Appeal to the CPC's decision to contractor

Real estate

 • Advice on buying property
 • Procurement of documents and preparation of  notary deeds
 • A thorough study of problemattic properties
 • Negotiations on behalf of the client
 • Voluntary and judicial partition of property
 • Assistance in producing properties in the cadastre
 • Full scope assistance in investment process for builders

консултиране при закупуване на имот

Companies

 • Re-registration and registration of a sole trader, LTD, JSC
 • Registration of changes in lots of companies and sole traders
 • Publication of Annual Financial Statements
 • Transformation of companies
 • Liquidation
 • Insolvency
 • Assistance with company`s creditors/debtors
 • Drafting of commercial contracts
 • Accounting services
 • Tax issues

Civil law

 • Divorce proceedings
 • Subdivision of property
 • Debt collection
 • Interdiction
 • Protection from domestic violence
 • Drafting of contracts
 • Bulgarian citizenship and permanent residence
 • бракоразводни дела