Thursday, June 20, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Евро фондове

           ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 

 • ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
 • ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЕЛНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
 • ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЕЛНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
 • ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
 • ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА “SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME”

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела