Friday, April 19, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Нашият екип

Адв. Елена Гунчева

boiko_borisovАдв. Елена Гунчева е практикуващ юрист от 2000 година. Член е на Адвокатска колегия – Пловдив от 2010 година. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2000г. с придобита образователна степен „Магистър по право“. От 2000г. до края на 2009 г. работила като главен юрисконсулт в община Пловдив – в дирекция „Общинска собственост“ – осем години и две години в дирекция „Правно-нормативно обслужване“.

Има опит в областта на изготвянето на проекти на нормативни актове, административни актове, вещно и облигационно право, административно право, търговско право, трудово право, устройство на територията. Опит в областта на административните услуги и казусите, свързани с общинска и държавна администрация, анализи и решаване на казуси, свързани с приватизацията и концесиите, обществени поръчки, участие в търгове и конкурси и подготовка на документи.

Значителен опит в прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за държавната собственост, Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки, Закона за устройство на територията и други.       

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела