Friday, April 19, 2024

Български (България)English (United Kingdom)

Нашият екип

Адв. Теофана Тодорова

IMG_5402-1Адв. Теофана Тодорова е член на Адвокатска колегия - гр. Пловдив от 2006г. Завършила е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2005 г. с придобита образователна степен „Магистър по право”.
По време на следването си е преминала стаж в адвокатска кантора „Ангелов”. От 2006г. до 2011г. е работила като младши адвокат и адвокат в адвокатска кантора „Ангелов и Илчева”, където е предоставяла правно обслужване на стотици местни и чуждестранни клиенти в областта на вещното, търговското, облигационното, административното и трудовото право. Към момента е съдружник в Адвокатско съдружие „Бонев, Тодорова, Илчева и Ангелови”..

Завършила е специалността „Международно икономическо сътрудничество” в Университета за национално и световно стопанство в гр. София през 2008г. Завършила е специалността „Финансов мениджмънт” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” с придобита образователно степен „Магистър” през 2011г. Към момента има сериозен опит в консултирането и разработването на инвестиционни проекти и намирането на подходящи инвестиционни решения за местни и чуждестранни клиенти, включително в областта на източниците на възобновяема енергия.

Има значителен опит в прилагането на ЗУТ, както и на енергийното законодателство.

Сфери на дейност: вещно, търговско, облигационно, административното и трудово право.

Езици:
Български, Английски, Немски и Италиански език

Обществени поръчки

 • изготвяне на становища по обявления
 • подготовка на документация за участие
 • представителство при отваряне на оферти
 • обжалване пред КЗК на решения на възложителя
 • обжалване и процесуално представителство пред ВАС
 • нелоялна конкуренция
 • сливания и придобивания
 • картелни споразумения

Недвижими имоти

 • консултиране при закупуване на имот
 • набавяне на документи и изготвяне на нотариални актове
 • проучване на проблемни имоти
 • водене на преговори
 • доброволна и съдебна делба на имущество
 • съдействие при нанасяне на имот в кадастъра

консултиране при закупуване на имот

Фирми

 • пререгистрация и регистрация на едноличен търговец, ООД, АД
 • регистрация на промени по партиди ЕТ и дружества
 • публикуване на ГФО
 • преобразуване на търговски дружества
 • ликвидация и  несъстоятелност
 • съдействие при водене на преговори
 • изготвяне на търговски договори
 • счетоводно обслужване

Гражданско право

 • бракоразводни дела
 • делба на имущество
 • събиране на вземания
 • поставяне под запрещение
 • закрила от домашно насилие
 • обжалване на наказателни постановления
 • издръжки и лични отношения между родители и деца
 • изготвяне на граждански договори
 • българско гражданство
 • бракоразводни дела